Datum: 07. 07. 2020 Svátek má: Bohuslava

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

POČASÍ

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.,

1.  Oficiální název

Obec Prosenice

2. Důvod a způsob založení

Činnost obce se řídí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění. Obec byla zřízena dle zákona 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný celek.

3.  Organizační struktura

Popis úřadu, zastupitelstvo, rada obce, výbory a komise, organizace

4.  Kontaktní spojení

 • kontaktní poštovní adresa

Obec Prosenice (Obecní úřad Prosenice)

Na Návsi 10

751 21 Prosenice

 • adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Prosenice

Na Návsi 10

751 21 Prosenice

 • úřední hodiny

 Pondělí     8.00 – 11.00   12.30 – 16.30

 Úterý       8.00 – 11.00   12.30 – 15.00

 Středa     8.00 – 11.00   12.30 – 16.30

 Čtvrtek    8.00 – 11.00   

 • telefonní čísla

 581 226 034 - podatelna

 581 226 037 - starosta

 608 122 838 - starosta

       Fax není používán

 • adresa internetové stránky

www.prosenice.cz

 • adresa e-podatelny

ouprosenice@cbox.cz

 • ID datové schránky obce Prosenice

zvdbjaw

5.  Případné platby

Můžete poukázat na níže uvedené číslo účtu nebo uhradit v úřední dny v hotovosti v sídle obecního úřadu. Bankovní spojení: Komerční banka Přerov - číslo účtu: 3828831 /0100.

6.  Identifikační číslo organizace

IČ 00301809

7.  Daňové identifikační číslo organizace

DIČ 00301809

8.  Dokumenty

9.  Žádosti o informace

Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se podávají na adrese: Obecní úřad Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně: podatelna Obecní úřad Prosenice, Na Návsi 10, 751 21

Písemně: Obecní úřad Prosenice, Na Návsi 10, 751 21

E-mailem: ouprosenice@cbox.cz

Datovou schránkou: zvdbjaw

Telefonicky: 581 226 034, 581 226 037

V případě, že je žádost podána písemně, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Písemná žádost o poskytnutí informace musí obsahovat veškeré náležitosti, jinak nebude vyřízena (žádost se odloží).

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulována příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§14 odst. 3 písm. a) zákona – do 7 dnů od podání.

Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 3 písm. b) -  do 3 dnů od odložení.

Poskytnutí informace žadateli od podání nebo od upřesnění žádostí (§14 odst. 3 písm. c) – do 15 dnů.

Prodloužení lhůty o poskytnutí informace je možné ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona) do 10 dnů.

Rozhodnutí o odvolání (§16 odst. 3) – do 15 dnů

Upřesnění žádosti o informace žadatele na výzvu obecního úřadu (§14 odst. 3, písm. a) do 30 dnů.

Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15, odst. 4) – do 15 dnů

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§16, odst. 1) – do 15 dnů

11. Opravné prostředky

Pokud obecní úřad nevyhoví žadateli, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele.

Jestliže obecní úřad nepodá požadovanou informaci ani nevydá rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání, nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

Odvolání se podává u obecního úřadu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat.

 • O odvolání rozhoduje orgán:

Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada.

Jde-li o rozhodnutí ve věcech, které spadají do přenesené působnosti, rozhoduje krajský úřad.

Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání.

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

13. Popisy postupů a návody řešení životních situací

14. Předpisy

 • Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací

Za fotokopie nebo výtisk z tiskárny formát                                 A4     2,50 Kč

Pří náročném vypracovávání informace                         100,--Kč/ hodinu práce

16. Licenční smlouvy

 • Vzory licenčních smluv - nejsou

 • Výhradní licence – nebyly poskytnuty

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

 

Další povinné zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., §5. odst. 3 – Poskytnuté informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., §5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy.

http://www.rzp.cz/

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik


Přehled předpisů, podle nichž Obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

usnesení č.2/1993 Sb., jímž se stala listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku ČR

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

nařízení č.495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

vyhláška 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám

zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění

zákon č. 72/2012 Sb., o obcích

Zákon č. 72/2012 Sb., o obcích

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb.,

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánu a stavebním úřadu

zákon č. 513/1991 Sb.,

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Obec Prosenice

Na Návsi 10,
751 21 Prosenice

Katastrální území:
Prosenice, Proseničky

Kontaktujte nás:

Telefon:+420 581 226 034
 +420 581 226 037
Fax:+420 581 226 034
E-mail:ouprosenice@cbox.cz
Web:www.prosenice.cz

Fakturační údaje:

IČO:00301809
Číslo účtu:3828-831/0100
Banka: Komerční Banka

Obec Prosenice

Člen mikororegionu Pobečví

Copyright 2003 - 2013 © Obec Prosenice Všechna práva vyhrazena | OWD | Wedipa

design a kód wedipa.com | redakční systém owd.cz